หลักปฏิบัติเพื่อลดเสี่ยง3อ2ส.

ภาวะอ้วน เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อันนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพทั้ง โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง เบาหวาน แนะหลัก 3 อ. 2 ส. 1 ฟ. คือ อ่านเพิ่มเติม....

ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ Influenza

หลังที่มีการระบาดของไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ที่ผ่านมา WHO ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากทุกทวีป และประเทศที่มีการระบาดมาประชุม เพื่อจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วย อ่านเพิ่มเติม...

10 อาการเตือนของโรคหัวใจ

โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน เป็นโรคที่ทำให้มีการเสียชีวิตค่อนข้างสูง สิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของโรคนี้ คือ อ่านเพิ่มเติม....

อาหารสะอาด รสชาติอร่อย

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 มีนาคม 2546 ให้มีระบบการดูแลควบคุมตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยอาหารที่ผลิตทุกขั้นตอน ตลอดห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) อ่านเพิ่มเติม...

ล้างมือสะอาด ปราศจากเชื้อน่ะจ๊ะ

มือ เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆได้และมือสามารถนำเชื้อโรคไปปนเปื้อนสิ่งของรอบๆตัว ทำให้ผู้อื่นได้รับเชื้อโรคไปด้วย การล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี อ่านเพิ่มเติม...

นศ.ม.ฟาฎอนีให้ความรู้แก่เด็กๆในตำบลกระโด

        วันที่ 22 เมษายน 2558 นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยฟาฎอนี ได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลภาวะขาดสารอาหารของชุมชนตำบลกระโด และคิดค้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตลอดจนการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชนจากปัญหาดังกล่าวอีกด้วยรับนิเทศหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจากสสจ.ปัตตานี

             วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระโด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี รับการนิเทศหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โดยการนี้ทางรพ.สต.กระโด ได้ส่งหมู่บ้านกูแบบาเดาะ หมู่ 4 ตำบลกระโด รับการประเมิน โดยรับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี
รูปกิจกรรมรับการนิเทศเกณฑ์ QOF จาก ทีมคปสอ.ยะรัง

วันนี้ ( 25กุมภาพันธ์ 2558 ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระโดรับการนิเทศเกณฑ์ QOF จากทีมคณะกรรมการนิเทศประเมินและติดตามเกณฑ์ตัวชี้วัด Quality and Outcome Framework (QOF) คป.สอ.ยะรัง   จังหวัดปัตตานี


คปสอ.ยะรัง รับการนิเทศงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จากทีม IT สสจ.ปัตตานี


20 กุมภาพันธ์ 2558 คปสอ.ยะรัง รับการนิเทศงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จากทีม IT สสจ.ปัตตานี โดยช่วงเช้าเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่รพ.ยะรัง และช่วงบ่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานไอที ณ รพสต.บ้านจาเราะบองอ...

โรคอ้วนลงพุง


กรณีฉุกเฉิน

กรณีฉุกเฉิน

ทักทายเราได้ที่นี่ครับ