ติดต่อเจ้าหน้าที่นางสาวปทุมมาลย์     นามสกุล    อีปง 
ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรสาธารณสุขชุมชน
สายงาน    ทั่วไป
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  
ข้อบังคับพิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

นางอาลีม๊ะ   นามสกุล   หะยีสามะ 
ระดับการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สายงาน   วิชาการ
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ข้อบังคับพิเศษ    -

นางรอฮานี   นามสกุล   สาและ
ระดับการศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต
สายงาน   วิชาการ
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
ข้อบังคับพิเศษ    พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

นายมุสนียาดี   นามสกุล   บือแน
ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรสาธารณสุขชุมชน
สายงาน   ทั่วไป
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติการ
ข้อบังคับพิเศษ    -นางสาวแวมารียัม   นามสกุล   แวซู
ระดับการศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
สายงาน   วิชาการ
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ข้อบังคับพิเศษ    -


นายมะลี   นามสกุล   จาเอาะ
ระดับการศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
สายงาน   วิชาการ
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ข้อบังคับพิเศษ    พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน


โรคอ้วนลงพุง


กรณีฉุกเฉิน

กรณีฉุกเฉิน

ทักทายเราได้ที่นี่ครับ